G - PHARM s.r.o., Praha 8, Troja, K Haltýři 689/18

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uděluji firmě G - PHARM s.r.o., IČ 27097901, se sídlem Praha 8, Troja, K Haltýři 689/18, jako správci údajů dle zákona souhlas se zpracováváním mých níže uvedených osobních údajů, které jsem firmě G - PHARM poskytl(a) a poskytnu prostřednictvím formuláře k přihlášení k odběru novinek, které mají charakter obchodního sdělení, na webových stránkách www.lekarnaveltrusy.cz. Jedná se o následující údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefon
 • Rodné číslo

(vše dále jen "osobní údaje") na dobu 15 let ode dne poskytnutí tohoto souhlasu.

Uvedené osobní údaje budou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení, obsahujících informace o:

 • novinkách v léčivých přípravcích, kojenecké výživě, doplňcích stravy, zdravotnických pomůckách a dalším sortimentu, s nímž G - PHARM s.r.o. obchoduje
 • slevách a cenových výhodách
 • programech pro zlepšení zdraví
 • léčivých přípravcích, které jsou např. na základě rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv stahovány z trhu
 • případně zjištěných záměnách nebo kontraindikacích léčiv, které mohou nastat v procesu předpisu léku lékařem nebo v procesu výdeje léčiv 

Poskytnutím osobních údajů, stvrzeném zaškrtnutím tlačítka na formuláři "Přihlášení k odběru novinek", vyjadřuji souhlas se zasíláním informací o novinkách v léčivých přípravcích, kojenecké výživě, doplňcích stravy, zdravotnických pomůckách a dalším sortimentu, slevách a cenových výhodách, programech pro zlepšení zdraví, léčivých přípravcích, které jsou např. na základě rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv stahovány z trhu, případně zjištěných záměnách nebo kontraindikacích léčiv, které mohou nastat v procesu předpisu léku lékařem nebo v procesu výdeje léčiv. Osobní údaje budou shromažďovány pouze za účelem zasílání obchodních sdělení.

Beru na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mám právo kdykoliv, i bez udání důvodů odvolat:

 • písemně na adresu G - PHARM s.r.o., Praha 8, Troja, K Haltýři 689/18
 • nebo e-mailem na adresu info@lekarnapodstitem.cz
 • nebo kliknutím na odkaz "Nezasílat", který bude umístěn v těle každého obchodního sdělení tak, aby klient mohl okamžitě, kdykoliv a bez finančních nároků zrušit zasílání novinek na jeho emailovou adresu

Zpracování osobních údajů bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Osobní údaje budou zpracovávat vlastní zaměstnanci G - PHARM s.r.o. nebo společnost, s kterou bude uzavřena smlouva o ochraně osobních informací, vše v souladu s uvedeným zákonem. 

Zpracování osobních údajů bude automatizované, s využitím prostředků výpočetní techniky. 

Osobní údaje budou uchovávány pouze v elektronické podobě v zabezpečené databázi po dobu 15 let, která bude přístupná pouze zaměstnancům G - PHARM nebo pověřené společnosti na základě vzájemné smlouvy o ochraně osobních údajů, pouze za účelem nabízení obchodu a služeb.

Za účelem vyloučení možnosti, že jméno, příjmení a email subjektu údajů budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb, je G - PHARM oprávněn dále zpracovávat pro svoji vlastní potřebu jméno, příjmení a adresu subjektu údajů přesto, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas se zpracováním osobních údajů.

Poučení o právech podle ustanovení §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu G - PHARM s.r.o. povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Obsahem informace je vždy sdělení o:

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů klienta,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

G - PHARM s.r.o. má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Povinnost správce poskytnout informace klientovi upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel.

Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat G - PHARM s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby G - PHARM s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost klienta podle odstavce 1 shledána oprávněnou, G - PHARM s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů klientovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 

Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u G -PHARM s.r.o. nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Potvrzení o seznámení se zpracováním osobních údajů klienta společností G - PHARM s.r.o.

Zaškrtnutím políčka "Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami pro zpracování mých osobních údajů" na formuláři "Přihlášení k odběru novinek" potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) a informován(a) při udělení tohoto souhlasu o zpracování, uchovávání a správě mých osobních údajů. Dále jsem byl(a) poučen(a), v jakém rozsahu a kým budou mé osobní údaje zpracovávány a po jakou dobu ode dne uvedeného na tomto formuláři. 

Dále prohlašuji, že jsem byl(a) informován(a) o svém právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů a s dalšími právy, které vyplývají z ustanovení § 12 a § 21 zákona.

Dále prohlašuji, že jsem byl(a) informován(a) o právu můj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv i bez udání důvodů odvolat, a to buď e-mailem na adresu info@lekarnapodstitem.cz anebo písemně na shora uvedenou adresu, případně označením volby "Nezasílat" v těle emailu s obchodním sdělením.  

Zaškrtnutím políčka "Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami pro zpracování mých osobních údajů" na formuláři "Přihlášení k odběru novinek" zároveň potvrzuji, že uvedenému poučení v plném rozsahu rozumím.